kesİn kayIt İçİn gereklİ belgeler

T.C. Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler:


 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için yeni kayıtlar ve yeni kayıtların ders seçimleri Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır. Kesin kayıt belgeleri Uzaktan Eğitim Merkezine teslim edilecektir. Daha detaylı bilgi için http://uzem.cbu.edu.tr/ sayfasını takip ediniz. Tel= 444 9 228

 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Programı haricindeki programa  kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitümüz Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır.

 • Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, doktora programlarına başvuru için yüksek lisans   diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.(1 adet) 
 • Hemşirelik ve Ebelik ile ilgili yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracakların Sağlık Bakanlığı lisans diploma  onayı istediğinden  lisans diplomasının onaylı 2 adet fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.Hemşirelik ve Ebelik yüksek lisans programlarına kayıt yapacaklar lisans programından yeni  mezun olmuşlar ise veya diplomaları kendi okullarınca henüz hazır değil ise daha sonra diploma örneklerini getirmek koşuluyla geçici mezuniyet belgesi ile kesin kayıt yaptırabilirler.  
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)  
 • ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tezsiz yüksek lisans programı hariç )
 • Doktora programları için:YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. Bu belgeler aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenecektir (Son beş yıla ait  sınavlar geçerlidir). Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi bulunmayanlar üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına katılacaktır.Sınav ücreti dekontu kesin kayıtta teslim edilecektir.(Tezsiz yüksek lisans programı hariç )
 • Aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenen son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi  
 • Erkek adayların askerlik şubelerinden  veya e-devletten alınan son bir aya ait askerlik durum belgesi. (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmeyecektir)
 • Özgeçmiş 
 • Başvuru ve kesin kayıt formu doldurularak Enstitümüze verilecektir.Formlar lisansüstü formlar kısmında yayınlanmıştır. 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu. (Başvuru formu lisansüstü formlar kısmında yayınlanmıştır.) 
 • Lisans/yüksek lisans diplomasının onaylı fotokopisi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
 • Onaylı transkript örneği.yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır (1 adet)
 • Doktora başvuruları için ÜDS, KPDS, YDS, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından en az 55 puan ya da Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alındığını gösterir onaylı belge. Yabancı dil belgelerinin geçerlik süreleri beş yıldır.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında okul tanınır yazısı getirmeleri gerekmektedir.(Yabancı ülkelerdeki tıp, eczacılık ,diş Hekimliği, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hemşirelik, tıbbi laborant, radyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarından birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları şarttır. ) 
 • Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti (en az B seviyesinde Türkçe yeterlik sınav belgesi) (Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran adaylar ya Türkçe bildiklerini gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi ibraz ederler veya bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi görürler. Tüm diller için dil yeterliliği ile ilgili belgeleri ibraz edemeyen adaylar bir yıl hazırlık eğitimi görürler.Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar.Bir yıl içerisinde dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar sağlayana kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.) Başvurulan lisansüstü programların eğitim dili ile ana dili aynı olan adaylardan dil yeterlilik şartı aranmayacaktır
 • İkametgâh belgesi fotokopisi ile yabancı uyruklu numarasını gösterir belge  
 • Öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi.(Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.) Yabancı uyruklu adayların vize ile ilgili işlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir. 
 • Yüksek lisans veya doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.Tanınırlık ve denklik belgesi hakkında bilgi İçin TIKLAYINIZ.
 • Özgeçmiş 
 • Niyet mektubu veya çalışma dosyası 
 • Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.)
 • Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Birikim Dergisi
 • Ulusal Tez Merkezi
 • Uzaktan EĞİTİM
 • Katalog
 • Yök
 • Öyp
 • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik