kesin kayıt için gerekli belgeler

T.C. Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler


 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için yeni kayıtlar ve yeni kayıtların ders seçimleri Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır.Kesin kayıt belgeleri Uzaktan Eğitim Merkezine teslim edilecektir. Daha detaylı bilgi için http://uzem.cbu.edu.tr/ sayfasını takip ediniz. Tel= 444 9 228

 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzaktan Eğitim Programı haricindeki programa  kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde Enstitü Müdürlüğümüze şahsen teslim etmek zorundadır.

 • Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans   diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet) Hemşirelik ile ilgili yüksek lisans programlarını kazananların Sağlık Bakanlığı diploma onayı istediğinden  lisans diplomasının onaylı fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.  
 • Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)  
 • ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(son üç yıl içinde alınmış ALES puanları geçerlidir.)
 • Doktora Programları için:YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli sureti. Bu belgeler aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenecektir (Son beş yıla ait  sınavlar geçerlidir). Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi bulunmayanlar üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına katılacaktır.(Baraj en az 40 puandır. Sınav ücreti dekontu kesin kayıtta teslim edilecektir.)
 • Aday tarafından online başvuru esnasında sisteme yüklenen son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi  
 • Erkek adayların son askerlik şubelerinden  veya e-devletten alınan son bir aya ait Askerlik Durum Belgesi.  (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmeyecektir
 • Özgeçmiş 
 • Başvuru ve kesin kayıt formu doldurularak Enstitüye verilecektir. Başvuru formu lisansüstü formlar kısmında yayınlanmıştır. 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu. Başvuru formu lisansüstü formlar kısmında yayınlanmıştır 
 • Lisans/Yüksek Lisans diplomasının onaylı fotokopisi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
 • Onaylı transkript örneği. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır (1 adet)
 • Niyet mektubu ve/veya çalışma dosyası 
 • Özgeçmiş 
 • Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti (en az B seviyesinde Türkçe yeterlik sınav belgesi) (Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler ya Türkçe bildiklerini gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi ibraz ederler veya bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi görürler, Tüm diller için dil yeterliliği ile ilgili belgeleri ibraz edemeyen adaylar bir yıl hazırlık eğitimi görürler. Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar. Bir yıl içerisinde dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar sağlayana kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.) Başvurulan lisansüstü programların eğitim dili ile ana dili aynı olan adaylardan dil yeterlilik şartı aranmayacaktır
 • Yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile yabancı uyruklu numarasını gösterir belge  
 • Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi .(Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.) 
 • Yabancı Üniversitelerden mezun olanların YÖK’ den alınmış  denklik belgesi ya da okul tanınır yazısı getirmeleri gerekmektedir.
 • Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik